EEE – Exchange-Explore-Empower

EEE – Exchange-Explore-Empower

Studijní návštěva Exchange-Explore-Empower byla určena pro pracovníky s mládeží, školitele a pedagogy, kteří dále budou šířit a pracovat s konceptem a metodologií neformálního vzdělávání ve svých zemích, s cílem využít získané poznatky a zkušenosti k většímu využívání principů neformálního vzdělávání ve formálním vzdělávání, při práci s mládeží a v místních komunitách.

Datum a místo konání:  7.-11.10.2017, Vídeň, Rakousko

Partnerské země zapojené do projektu: Rakousko, Česká republika, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Turecko, Velká Británie.

Tato studijní návštěva měla 3 hlavní úrovně zaměření a stanovila především tyto cíle:

„Exchange“  – sdílení existujících zkušeností s využíváním principů neformálního vzdělávání ve školách, při práci s mladými lidmi a v místních komunitách v různých zemích a kontextech;

„Explore“  –  díky návštěvám v různých typech organizací se podařilo zmapovat a lépe porozumět, jakým způsobem se daří využívat prvky neformálního vzdělávání v různých typech institucí (školy, komunitní centra, neziskové organizace) a při práci s různými cílovými skupinami (děti/mládež, rodiče, učitelé), v kontextu rakouské kultury. Díky této konkrétní zkušenosti se zároveň podařilo podpořit reflexi účastníků studijní návštěvy a uvědomění si podobností/ rozdílů využívání neformálního vzdělávání v jejich zemích.

„Empower“  – zaměření se na rozvoj znalostí, dovedností a kompetencí účastníků z oblasti neformálního vzdělávání, s důrazem využití poznatků v praxi jak ve formálním vzdělávání, tak v práci s mládeží v neziskových organizacích a místních komunitách. Důležitou součástí studijní návštěvy bylo také posílení motivace účastníků pracovat s tématem a metodami neformálního vzdělávávání, včetně jeho využitelnosti ve formálním vzdělávání, v různých kulturních kontextech a zemích.

Kromě prohloubení znalostí a dovedností z oblasti neformálního vzdělávání a návštěv v různých institucích (návštěva centra zaměřeného na práci s rodiči s využitím metody „Mindfulness“, komunitní a sociální centrum Neighbourhoodzentrum Bassina, Alternativní škola (Wahringergasse), centrum Nachbarinnen – pomoc se začleňováním menšin žijících ve Vídni do většinové společnosti a rakouské kultury) projekt přinesl navázání a prohloubení spolupráce s účastníky a jejich organizacemi z různých zemí, včetně konkrétních návrhů na další spolupráci. V ANEV například přemýšlíme o koncepčním projektu cílícím na propojení místních samospráv, organizací v neformálním vzdělávání a škol tak, aby implementace místních politik mládeže byla co nejefektivnější.