Youth Work Quality Focus

Kategorie: Youth Work Quality Focus

Neformální učení dokáže flexibilně reagovat na aktuální potřeby vzdělávání. U mladých lidí nabývá stále víc na významu, zvláště s rozvojem měkkých dovedností a kompetencí pro 21 století. Nabídka aktivit je široká, ale jak se pozná, které z nich jsou kvalitní? Systémový nástroj k hodnocení kvality aktivit v ČR chyběl. Proto jako první přinášíme způsob, jak lze sledovat, vyhodnocovat a navenek prezentovat přínosy vybraného vzdělávání, které mapuje rozvoj znalostí, dovednosti a postojů. Metodologie je určena pro organizace, které (neformálně) vzdělávají mladé lidi v jejich volném čase.

O čem projekt je?

Jak popsat kvalitu v práci s mládeží, jak ji měřit a rozvíjet? To byly hlavní otázky, na které jsme v projektu Youth Work Quality Focus (YQF) hledali odpovědi. Vnímáme potřebu profesionalizovat procesy v práci s mládeží a uznávat její přínosy, a to se bez systematické péče o kvalitu neobejde. V České republice a na Slovensku již některé organizace s tématem kvality pracují především v rovině řízení organizací, ale mapování kvality aktivit pro mládež zatím zůstává bez větší pozornosti. Přitom právě kvalita aktivit je zásadní pro to, jaký dopad má práce s mládeží na život mladých lidí a jejich osobní rozvoj.

Projekt YQF (který se koná v období 1.2.2019 – 31.8.2021) tak reagoval na podněty z praxe, které dlouhodobě hovoří o absenci nástroje, prostřednictvím kterého lze pojmenovat a změřit kvalitu aktivit organizací a prezentovat ji relevantním aktérům.

Naším cílem bylo:

 • zvýšit kvalitu a dopad aktivit zapojených organizací při přímé práci s mládeží
 • definovat společný indikátor kvality, který by bylo možné prezentovat mj. klíčovým aktérům politiky mládeže na národní úrovni
 • otevřít diskuzi o kvalitě v práci s mládeží v česko-slovenském kontextu
 • inspirovat další instituce k zapojení se do tohoto procesu.

Projekt ukázal, že testovaný model pomáhá organizacím ještě před vlastním sběrem dat zaměřit se na důležité hodnoty práce s mládeží, jako je rozvoj kompetencí, celostní učení nebo zajištění bezpečného prostředí, v němž se mladí lidé cítí přijímáni a respektováni. Po sesbírání dostatečného množství dat pak mohou organizace ověřit míru naplnění těchto hodnot a také ji prezentovat např. směrem k rodičům, zřizovatelům nebo donorům.

Partnerské organizace během projektu:

 • posílily své know-how v oblasti hodnocení kvality aktivit,
 • vyjasnily si vize a cíle, k nimž chtějí v organizaci směřovat,
 • posílily týmovou spolupráci při plánování a vyhodnocování aktivit,
 • zlepšily kvalitu svých aktivit tím, že se zaměřily na jejich přínos pro mladé lidi,
 • získaly motivaci k systematické péči o kvalitu i do budoucnosti.

 

Dopad

Zapojené organizace, které přímo pracují s mladými lidmi v pravidelných aktivitách:

 • posílily své know-how v oblasti hodnocení kvality a dopadu aktivit,
 • vylepšily kvalitu svých aktivit mj. tím, že na aktivitách se účastníci více naučí,
 • po sesbírání většího množství dat budou moci srozumitelně prezentovat výsledky své práce (např. směrem k donorům, což může znamenat mj. vylepšení financování v sektoru),
 • proces jim často pomohl lépe vydefinovat jejich vize či cíle.

Pokud se budeme bavit o dopadu na mladé lidi, ti budou ve zlepšených aktivitách efektivněji rozvíjet své znalosti, dovednosti a postoje, na které mívají vzdělávací aktivity největší vliv. Ukazuje se totiž, že neformální vzdělávání umí výrazně ovlivnit převzetí zodpovědnosti, schopnost řešit problémy, hledat řešení, pracovat v týmu a mnoho dalšího. Smysluplně využitý volný čas může navždy změnit pohled mladých lidí na život okolo sebe a na svoji roli v něm.

Zapojené organizace zároveň zdůrazňují potřebu zůstat ve spojení kvůli udržení motivace a mentorské podpoře. Proto plánujeme kontakt s nimi udržet a také zapojit více organizací. Díky tomu nejen získáme další příklady dobré praxe, ale také další data pro společné indikátory, jejichž základ jsme aktuálním projektem položili: Všichni partneři se hlásí k tomu, že práce s mládeží by měla poskytovat bezpečné prostředí, které umožňuje každému jedinci:

 • být sám sebou,
 • svobodně se projevovat a být takto přijímán druhými,
 • zažít úspěch,
 • mít pocit, že je pro vedoucí i pro skupinu důležitý a jeho/její názory jsou brány vážně.

Partneři se shodli i v tom, že ač je důležitost tohoto principu neoddiskutovatelná, ani data z této oblasti nejsou běžně získávána od cílové skupiny a jsou rozhodnutí k tomu učinit patřičné kroky ve svých organizacích. Indikátory z této oblasti plánujeme následně použít i pro širší společenskou diskusi o kvalitě v práci s mládeží na národní úrovni.

Model se dá využít i v dalších oblastech, např. v sociálních službách. Obecně se zapojené organizace shodují, že čím více organizací bude nástroj používat, tím kvalitnější budou aktivity a potažmo i vzdělávání jako takové.

Výstupy

Hlavním výstupem projektu budou dvě publikace:

 • Kapesní průvodce kvalitou v práci s mládeží slouží jako praktický pomocník organizacím, které si systém měření kvality aktivit plánují nastavit – provede je procesem krok po kroku.
 • Cesta za kvalitou shrnuje zkušenosti z projektu, různé cesty, jak ke stanovení kvalitativních indikátorů dojít, konkrétní příklady dobré praxe a další užitečné rady.

Ke konci projektu jsme uspořádali online konferenci Zaostřeno na kvalitu a probíhají praktické workshopy o práci s kvalitou. Veškeré informace jsou v aktualitách.

Zapojené organizace

Koordinující organizace projektu jsou Asociace neformálního vzdělávání (ČR) a YouthWatch (Slovensko); procesem procházely 4 organizace přímo

pracující s mladými lidmi (CVČ Včielka a V.I.A.C. ze Slovenska; SVČ Déčko Náchod a RC Srdíčko z ČR). Zapojena byla i síť KEKS ze Švédska, která má za sebou více než 15 let syste

matické práce s kvalitou.

Něco více o švédské zkušenosti

A jak konkrétně s měřením kvality svých aktivit ve Švédsku začali? Na počátku si stanovili společná kritéria a jasné indikátory, které popisovaly kvalitu jejich aktivit, díky nim pak mohli průběžně měřit výsledky a současně mapovat, v kterých oblastech činností se jim daří stanovené indikátory naplňovat a kde je třeba se zlepšit. Současně jim to umožnilo prezentovat své výsledky práce.

V dnešní době systém KEKS ve Švédsku využívá mnoho organizací, model byl přejat i v dalších zemích (Slovinsko, Rumunsko), a dokonce se jím inspirovaly i jiné sektory – například síť domovů pro seniory, které v adaptované verzi plánují metodiku vyvinutou KEKS také aplikovat. V rámci projektu jsme byli proškoleni Jonasem Agdurem ze švédské organizace KEKS, jejichž metodiku jsme plánovali převzít a adaptovat na českou a slovenskou realitu.

Podpora

Projekt je realizován za podpory programu Erasmus +.

 

Organizace zapojené do projektu:


Rodinné centrum Srdíčko vzniklo v roce 2007 jako mateřské centrum a postupně rozšiřovalo své působení i na mladé dobrovolníky, aktivní tatínky a během pandemie jsme začali pracovat se seniory. Dlouhodobě je aktivní v mezinárodních projektech Erasmus+ a Sborů solidarity.  Vedle volnočasových aktivit je činné i v sociální práci: nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. 

Na našich programech a pobytech pro děti a mládež jsme dlouho chystali programy, aby se to dětem líbilo a byly večer utahané. Ale jestli jim to

opravdu pomáhá, to se nás nikdo neptal a my taky neměli odvahu se zeptat – co kdybychom se dozvěděli to, co nechceme slyšet. A vůbec: Ptát se děti? Co ty o tom mohou vědět?

Když jsme se dozvěděli o projektu YQF, už jsme tušili, že náš bohorovný přístup se musí změnit a byla to naše motivace – nevěděli jsme, jak se ptát, na co se ptát a jak s tím pracovat. S těmito otázkami jsme šli do projektu a byli jsme zvědaví, jak hluboko nás králičí nora zavede.

Díky projektu jsme se skutečně do hloubky zamysleli, co je cílem naší práce s dětmi a mládeží a že lze dosahování našich cílů měřit. Našli jsme odvahu se dětí ptát, jejich odpovědi zpracovat a zavázat se tak ke sledování kvality našich programů. Velmi nás to posunulo k odpovědnosti a vyjasnění našich cílů nám pomáhá lépe se připravit a zaměřit se na to podstatné. Bylo pro nás inspirující sledovat podobné procesy v průběhu projektu u našich českých a slovenských kolegů, i příklad dobré praxe ze Švédska. 

Dan Dostrašil, kazatel Jednoty bratrské, pracovník s mládeží. Žije v Ústí nad Orlicí, kde se aktivně věnuje komunitnímu životu, vede klub deskových her, založil bezobalový obchod, organizuje letní tábory, včetně putovních. Nadšený včelař, preper, otužilec a hrdý otec 4 dětí.

 


Občianske združenie V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže

Hlavným cieľom organizácie je podpora mladého človeka v jeho osobnostnom rozvoji práve vtedy, keď vstupuje do (samostatného) života a formuje si svoj osobnostný profil, postoje a hodnoty. Misiou organizácie je podporovať mladých ako jedinečných a pomôcť im rásť v charakterné a dôveryhodné osobnosti. V.I.A.C. svoje poslanie napĺňa organizovaním aktivít priamo pre mladých ľudí, ako aj pre tých, ktorí s mladými ľuďmi pracujú a majú na nich vplyv. K najčastejším aktivitám patria workshopy, školenia, letné tábory, školy v prírode, inšpiratívne večery, filmové večery, larpy, zážitkové vzdelávanie, diskusie, semináre a pod. Zahraničné aktivity predstavujú najmä projekty podporené z programu Erasmus+ ako napr. školenia, zdieľanie skúseností a vysielanie a hosťovanie zahraničných dobrovoľníkov prostredníctvom Európskeho zboru solidarity.

Do projektu YQF sme se zapojili, aby sme boli schopný odsledovať mieru kvality našej práce, teda či prispieva k napĺňaniu našej vízie, či a aký má dopad na naše cieľové skupiny, a následne našu činnosť zlepšovať. Uvedomujeme si, že kvalitná práca s mládežou ovplyvňuje to, akí sú a akí budú mladí ľudia. Veríme, že vďaka tomuto projektu otvoríme diskusiu o kvalite aktivít v práci s mládežou, a zároveň overíme existujúci nástroj v našom prostredí.

Za najväčší prínos považujeme, že sme mohli implementovať nástroj na meranie kvality v našej organizácii a pritom sa učiť a nechať viesť skúsenejšími ľuďmi, ktorým o kvalitu ide naozaj.

Michal Kuzár

Pôsobí ako manažér vzdelávacej sekcie. Spolu s ďalšími v tíme dizajnuje vzdelávacie hry, programy, kurzy, školenia, ktoré následne realizují hlavne pre mladých (13+), a tých čo s nimi pracujú, teda pracovníkov s mládežou a učiteľov. Kľúčovými oblasťami v ich činnosti sú osobnostný rozvoj, budovanie charakteru, mentálne zdravie a prinášanie inovácií vo vzdelávaní. Víziou celej našej organizácie je Najvyšší level pre každého, teda level, ktorý nie je rovnaký, ale individuálny. Snažíme sa vytvárať priestor a podporu, aby ho ľudia, s ktorými pracujeme objavili a postupne sa k nemu čo najviac približovali.

 

 

Středisko volného času Déčko Náchod nabízí volnočasové aktivity pro děti a mládež, příměstské i pobytové tábory a příležitostné akce pro veřejnost. Hlavní cílovou skupinou jsou děti a mládež od 6 do 18 let, pro které SVČ pořádá více než 130 kroužků a tábory. Mezi další cílové skupiny patří rodiny s dětmi, předškolní děti a dospělí – funguje zde mateřské centrum, kroužky a jednorázové akce pro tyto účastníky. Pro mládež do 30 let pořádá SVČ mezinárodní projekty, nabízí účast na výměnách mládeže, vysílá dobrovolníky do zahraničí a koordinuje zahraniční dobrovolníky v regionu. Součástí činnosti jsou i akce pro veřejnost a školy, kterých se ročně zúčastní zhruba 17 500 lidí. S organizací těchto akcí pomáhá skupina aktivní mládeže (tzv. „Erasmáci“), která se v SVČ pravidelně schází a realizuje i své vlastní projekty.

Co se týče našeho zapojení do projektu YQF, věříme, že způsoby ověřování dosahování stanovených cílů se stanou nedílnou součástí naší praktické práce s mládeží a tyto způsoby postupně přeneseme i na činnosti celé organizace. Projekt organizaci ukázal nový přístup k hodnocení kvality práce s mládeží; díky projektu začala do hodnocení více zapojovat mladé lidi, ptát se na jejich názory a zjišťovat, co jim účast v aktivitách přináší. Práce na indikátorech také pomohla organizaci k tomu, aby jasně definovala cíle svých aktivit.

Jitka Ničová

Vede volnočasový klub “Erasmáci” – skupinu mládežníků ve věku 14-19 let. Za SVČ mj. organizuje akce pro veřejnost (Masopust v Náchodě, městský karneval pro děti, Mikuláš v Déčku, akce pro mateřské školy, ekologické aktivity). Klade důraz na osobní odpovědnost vůči planetě Zemi, udržitelný způsob života – změnu a možnost volby máme totiž každý ve svých rukou.

 

 


Centrum voľného času Včielka v Púchove je voľnočasová organizácia, ktorej záleží na tom, aby zabezpečila svojim návštevníkom skvelé zážitky a spomienky. Je to školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Púchov, ktoré realizuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, mládeže a ich rodičov. Cieľovou skupinou sú všetci obyvatelia bez rozdielu veku. Zameriava sa na zmysluplné využívanie voľného času, pravidelnú záujmovú činnosť, príležitostnú činnosť, letnú činnosť a prácu s mládežou a dobrovoľníkmi v meste Púchov. Cieľom je rozvíjať u členov záujmových útvarov kompetencie v rôznych oblastiach, podpora talentu a príprava na aktívny život v spoločnosti.  U mladých ľudí je cieľom posilniť ich postavenie v spoločnosti a zvýšiť ich participáciu na veciach verejných. CVČ Včielka sieťuje v rámci mesta všetky organizácie, ktoré s mládežou pracujú a vytvára spoluprácu s nimi na príprave rôznych podujatí.

V roku 2019 sa CVČ Včielka podieľalo na príprave strategického dokumentu Koncepcia práce s mládežou v meste Púchov na obdobie 2020 – 2027, na základe ktorej je práca s mládežou v meste realizovaná podľa Akčného plánu práce s mládežou na príslušný kalendárny rok. Centrum voľného času Včielka je poverené implementáciou opatrení tohto dokumentu. 

Do projektu YQF sme sa rozhodli zapojiť, lebo veríme, že vždy je čo zlepšovať na kvalite práce s mládežou a že práca s mladými má veľký zmysel. Mladí ľudia dokážu veľké veci a keď im pritom pomôžeme, veríme, že sa zlepší život nielen našej komunity. Prostredníctvom projektu sme nahliadli do hlbšej podstaty našej práce a naučili sa stanoviť postup ako svoju prácu robiť lepšie, pripravili sme si podmienky na svoj vlastný progres. Tiež sme pochopili, že hodnotenie kvality práce s mládežou v organizácii je cesta, ktorá nikdy nekončí, nastavuje nám zrkadlo a potvrdili sme si, že je veľmi potrebná. V projekte sme stihli zrealizovať len vybranú časť našich aktivít, ale už teraz pracujeme na indikátoroch a kritériách pre ďalšie oblasti. Vďaka projektu vieme, ako na to.

Alena Strýčková pracuje od roku 2013 ako riaditeľka Centra voľného času Včielka v Púchove. Je poverenou koordinátorkou práce s mládežou mesta Púchov, koordinuje Mládežnícky parlament mesta Púchov a dobrovoľníkov  a úzko spolupracuje so samosprávou. Svoju prácu sa snaží vykonávať čo najlepšie, posúvať CVČ Včielka stále na vyššiu métu a preto vytvára nové spôsoby autoevalvácie zariadenia. Nezaobíde sa bez svojho aktívneho tímu spolupracovníkov v CVČ, ktorí participujú na tvorbe indikátorov kvality, vyhodnocovaní a návrhoch opatrení – ako robiť svoju prácu lepšie.

Projektový tým


Lenka Polcerová

Lenka Polcerová

projektová koordinátorka

První projekt v neformálním vzdělávání absolvovala v roce 2003, od roku 2005 je aktivně organizuje. Dobrovolně působila v organizaci United Games of Nations jako koordinátorka projektů a mentorka a koordinátorka Evropské dobrovolné služby. V letech 2011-2014 pracovala na České národní agentuře Mládež, kde spravovala a hodnotila projekty neformálního vzdělávání v programu Mládež v akci, koordinovala školení pro žadatele a pracovníky s mládeží a expertně se věnovala tématu neformálního vzdělávání. Od roku 2014 je předsedkyní Asociace neformálního vzdělávání a koordinuje vzdělávací projekty zaměřené na práci s mládeží. Od roku 2015 navíc pracuje v organizaci INEX – Sdružení dobrovolných aktivit, kde propojuje neformální vzdělávání s mezinárodním dobrovolnictvím a výchovou k aktivnímu občanství.


Lucia Szórád

projektová koordinátorka

Profesionálne sa práci s mládežou venuje od roku 2013, kde v IUVENTA pracovala ako koordinátorka projektov zameraných na posilnenie zamestnateľnosti mladých ľudí na trhu práce. Okrem koordinácie sa venovala aj lektorovaniu neformálnych vzdelávaní pre mladých ľudí, rozvíjala mladých rómskych lídrov cez Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Po práci v sektore mládeže sa presunula na pár rokov do medzinárodnej spoločnosti IBM, kde sa venovala vytváraniu softskillových vzdelávaní a rozvoju facilitátorov. Keďže je mládež jej srdcovkou, v realizácii školení pokračovala aj cez zážitkovú pedagogiku v mládežníckej organizácii Plusko. Aktuálnou doménou je pre ňu téma kvality v práci s mládežou a trendy v živote mladých ľudí.


Jolana DočkalováJolana Dočkalová

expertka

Neformálnímu vzdělávání v práci s mládeží se věnuje téměř dvacet let, a to v česko-slovenském i evropském kontextu. V České národní agentuře Mládež v rámci Evropských vzdělávacích programů koordinovala Evropskou dobrovolnou službu, poté spoluzaložila a metodicky podporovala externí sítě školitelů, regionálních konzultantů, hodnotitelů projektů a akreditorů zapojených organizací  či koučů mládežnických iniciativ. Několik let v agentuře vedla mezinárodní vzdělávací strategii. Od roku 2003 se věnuje lektorské činnosti, mezi oblíbená témata patří metodologie neformálního vzdělávání, interkulturní učení, výchova k lidský právům, řešení konfliktů, strategické plánování, školení školitelů, školení hodnotitelů či budování kapacit organizací a koučink. Dnes spolupracuje s řadou institucí a podílí se zajímavých projektech v různých rolích. Například pro Dům zahraniční spolupráce metodicky vede síť akreditorů doborovolnických projektů, pro Nadaci VIA facilituje diskuse v projektu Nebojme se komunální politiky.  Baví ji práce s učiteli, několikrát ročně školí kurz Úvod do koučování v pedagogické praxi, který je akreditován MŠMT.


Magda Wagenknechtová SsvobodováMagda Wagenknechtová Svobodová

expertka

Po studiích na filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (obor kulturologie/ sociální a kulturní antropologie) a práci pro dětské divadlo Minor působila jako dobrovolnice Evropské dobrovolné služby (dlouhodobá mezinárodní vzdělávací akce programu EU Mládež) ve Francii (6 měsíců v regionu PACA). Má dlouhodobé zkušenosti s prací pro Českou národní agenturu koordinující program EU Mládež/Mládež v akci/ Erasmus+, v různých rolích. Od roku 2003 se profesně hlouběji zabývá tématem Evropské dobrovolné služby (EVS), působila jako koordinátorka EVS v ČR, akreditorka organizací zapojených do projektů EVS, školitelka, či projektová konzultantka. Zároveň je koordinátorkou různorodých vzdělávacích aktivit určených pro mládež a pracovníky s mládeží na národní a mezinárodní úrovni (školení, semináře, workshopy…), často zaměřených na téma dobrovolnictví, Evropské dobrovolné služby a neformálního vzdělávání. Od roku 2006 spolupracuje se SALTO South East Europe RC jako akreditorka EVS pro země Jihovýchodní Evropy (SEE/Western Balcans).

 


Viliam Michalovič

expert

Venuje sa činnostiam v oblasti práce s mládežou od roku 1995, kedy organizoval medzinárodné výmeny mládeže a medzinárodné mládežnícke konferencie. V rokoch 1996 – 1998 implementoval na Slovensku program Európskej únie Mládež pre Európu III, ktorý bol jedným z predchodcov súčasného programu Erasmus+ v oblasti mládeže. V pozícii generálneho riaditeľa zmenil organizáciu IUVENTA na Slovenský inštitút mládeže (1999 – 2003) a následne, prostredníctvom systematického riadenia kvality činnosti organizácie, zabezpečil jej expertízu v oblasti neformálneho vzdelávania v práci s mládežou, mobility mládeže, či informácií o mládeži, ako aj jej profesionálny výkon pri zabezpečovaní národných a európskych grantových programov pre mládež (2007 – 2014). V rámci doktorandského štúdia na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici rozpracúva problematiku kompetenčných rámcov pracovníkov s mladými dospelými. Venuje sa problematike neformálneho vzdelávania, pričom dlhodobo vykonával funkciu generálneho tajomníka v Európskej asociácii zariadení neformálneho vzdelávania detí a mládeže (EAICY) so sídlom v Prahe, ktorej je v súčasnosti predsedom.

 

Mentorský tým

Mentoři, kteří organizace provázeli celým procesem. Oba se dlouhodobě věnují neformálnímu vzdělávání v práci s mládeží a mají rovněž zkušenosti s koučingem. Mentoři pomáhali organizacím zejména formou konzultací a průběžnou zpětnou vazbou ke vznikajícím materiálům. Organizace se s mentory viděly osobně i online.


Monika Novosádová

mentorka

Práci s mládeží a neformálnímu vzdělávání se věnuje od roku 1996. Byla zapojena do organizací zaměřených na podporu a rozvoj dětí a mladých lidí (například International Young Naturefriends, European Youth Forum, Duha – sdružení dětí a mládeže) na národní a mezinárodní úrovni, byla aktivní i v tvorbě politiky mládeže. Od roku 2005 pracuje jako školitelka. Věnuje se tématům spojeným s řízením projektů a organizací, strategickým plánováním, zapojováním dobrovolníků, apod. V posledních letech se více zaměřuje na metodickou podporu práce s mládeží z hlediska vzdělávání, využívání různých přístupů a nástrojů včetně využití rituálů a komunitních způsobů práce. Ukončila výcvik taneční a pohybové psychoterapie, tři roky vedla terapeutickou skupinu v psychiatrické nemocnici v Bohnicích. Od listopadu 2016 pracuje jako programová manažerka v Nadaci Via, kde pracuje na vzdělávacích programech. Ve volném čase se baví tancem, knihami a filmy. V říjnu 2019 začala studovat obor supervize ve zdravotnických a sociálních zařízeních na FHS UK.

 


Tomáš Pešek

mentor

Od roku 2000 sa venuje rozvoju potenciálu mladej generácie rôznymi formami a spôsobmi. Pôsobí ako medzinárodne akreditovaný kouč, rozumie si s neformálnym vzdelávaním i zážitkovou pedagogikou. V rámci týchto prístupov experimentuje s programami na rozvoji mladých ľudí a čo funguje, odovzdáva ďalej. Pracovníkom s mládežou, inštruktorom, lektorom i učiteľom. V minulosti bol zapojený aj do rozvoja mládežníckej politiky a koordinoval tvorbu viacerých strategických dokumentov pre  IUVENTU – Slovenský inštitút mládeže či MŠVVaŠ SR a bol členom viacerých expertných skupín (napr. expertná skupina Európskej komisie pre oblasť systémov kvality v práci s mládežou). 9 rokov bol aj predsedom Akreditačnej komisie pre špecializované činnosti v oblasit práce s mládežou. Zaujímajú ho aj trendy v životnom štýle mladých, inovatívne prístupy k rozvoju mladých ľudí a spolupráca s firemným sektorom pri rozvoji mladej generácie.

Výzkumný tým

Výzkumný tým organizacím ukazoval různé možnosti tvorby dotazníkových otázek a poskytovaly doporučení na úpravu indikátorů z metodologického hlediska. Průběžně analyzoval zavádění systému hodnocení kvality v organizacích a připravil shrnutí celého procesu do finální publikace. 


Eva Potužníková

výzkumnice

Dlouhodobě se věnuje pedagogickému výzkumu, především v oblasti hodnocení výsledků vzdělávání. S organizací ANEV spolupracuje příležitostně na různých projektech, podílela se například na přípravě Slabikáře neformálního vzdělávání. V rámci projektu YQF překládala Kapesního průvodce kvalitou v práci s mládeží a velmi ráda přijala také nabídku na zapojení do přímých projektových aktivit v roli výzkumnice. Je přesvědčena, že má smysl snažit se zlepšovat kvalitu v práci s mládeží, protože zkušenosti a zážitky z kvalitně vedených aktivit mohou mladého člověka ovlivnit na celý život.

 

Jana Miháliková

výzkumnice

Od roku 1997 pôsobila v IUVENTE – Slovenskom inštitúte mládeže najmä pri administrácii Európskych programov pre mládež, neskôr ako metodička a výskumníčka s dôrazom na tvorbu mládežníckej politiky na národnej úrovni. Od roku 2015 je členkou občianskeho združenia YouthWatch, kde sleduje najmä vývoj nových trendov. V roku 2018 – 2019 bola zapojená do prieskumu stavu kvality práce s mládežou vo vybraných organizáciách, ktorý slúžil ako východzí materiál pre pracovnú skupinu MŠVVaŠ SR/IUVENTA zameranú na štandardy kvality práce s mládežou na Slovensku. Verí, že v dobe “hodnoty za peniaze” je poskytnutie dôkazov kvality práce s mládežou rovnako dôležité ako v každom inom sektore, ktorý chce potvrdiť svoj prínos a význam. Navyše, je to veľmi zaujímavá oblasť a je presvedčená, že aj medzi organizáciami a skupinami na Slovensku sa nájde viac tých, ktorí budú ochotní zaviesť túto agendu ako trvalú súčasť práce s mládežou.  

 


Alena Tomanová

reportérka

Neformálnemu vzdelávaniu v oblasti práce s mládežou sa venuje od 2008. Pracovala v Iuventa-Slovenský inštitút mládeže v Národnej agentúre pre program Mládež v akcii/ Erasmus+, kde mala na starosti medzinárodnú školiacu stratégiu a koordinovala sieť regionálnych konzultantov ako aj školiteľov. Má skúsenosti s rôznymi témami ako napríklad uznávanie neformálneho vzdelávania v práci s mládežou, vytváranie kompetenčných profilov alebo zavádzanie systému kvality do organizácie. Zapájala sa aj do aktivít organizácií venujúcich sa zážitkovej pedagogike, organizovaniu kultúrnych podujatí a občasne školí. Aktuálne pracuje v organizácii YouthWatch, kde sa venuje koordinácii projektov, riadeniu chodu organizácie ako aj expertným, metodickým a výskumným činnostiam. Momentálne ju najviac teší mapovanie a analyzovanie nových trendov mládeže a spolupráca so sieťou trendspotterov.

 

Lenka Polcerová

Lenka Polcerová

reportérka

 

 

 


Jonas Agdur (KEKS)

expert a mentor

Jonas Agdur má bohaté zkušenosti z oblasti práce s mládeží, které se věnuje od roku 1980. Působil jako terénní pracovník, vedoucí projektů, vedoucí centra pro mládež a ředitel městského odboru pro práci s mládeží. V roce 2005 založil KEKS, síť obecních odborů pro práci s mládeží, kterou dnes tvoří 71 členských samospráv ze Švédska, Slovinska a Finska. Během posledních deseti let byl Jonas aktivní také na evropské úrovni, například jako předseda expertní skupiny o systémech kvality práce s mládeží nebo člen poradní skupiny Rady Evropy pro práci s mládeží. Je spoluautorem příručky Improving Youth Work – your guide to quality development vydané Evropskou komisí a zprávy Youth Work and the Role of Local and Regional Authorities pro Kongres místních a regionálních samospráv Rady Evropy.

Do projektu Youth Work Quality Focus jsem byl přizván jako tvůrce testované metody. Práce na rozvoji kvality s novými partnery a nových situacích je pro mě vždy zajímavá a inspirující.