Youth Work Quality Focus

Youth Work Quality Focus

Česká Asociace neformálního vzdělávání a slovenská organizace YouthWatch se spolu s dalšími partnerskými organizacemi rozhodly zaměřit na kvalitu v práci s mládeží z úhlu pohledu pravidelných aktivit, které realizují pro své cílové skupiny, tím, že pilotně otestují zahraniční nástroj na měření kvality v česko-slovenském kontextu.

V  našem středoevropském regionu již  některé organizace s tématem kvality dlouhodobě pracují a to hlavně v rovině managementu organizací. Chybí zde však funkční mechanismy na podporu mapování kvality aktivit, které organizace pro mladé lidi realizují. Projektem Youth Work Quality Focus přinášíme do našich zemí funkční model organizace KEKS ze Švédska, který vznikl před 15 lety spoluprácí 3 místních organizací pracujících s mládeží, které měly potřebu systematicky a dlouhodobě zvyšovat kvalitu přímé práce s mladými lidmi.

Záměrem projektu (který se koná v období 1.2.2019 – 31.8.2021) je přispět ke zkvalitnění práce s mládeží v České a Slovenské republice. Mezi cíle patří:

  • Zvýšit kvalitu a dopad aktivit zapojených organizací při přímé práci s mládeží skrze nastavení a implementaci jejich vlastního systému měření kvality.
  • Zmapovat, zda je možné nalézt společný základ pro tvorbu systému kvality zapojených organizací.
  • Otevřít diskuzi o měření kvality v práci s mládeží v česko-slovenském kontextu a inspirovat další organizace pracující s mládeží k zapojení se do  tohoto procesu.

Hlavním výstupem projektu budou dvě publikace – Kapesní průvodce kvalitou v práci s mládeží bude sloužit jako praktický pomocník organizacím, které si systém měření kvality aktivit plánují nastavit – provede je procesem krok po kroku. Finální publikace pak bude shrnovat zkušenosti z projektu, různé cesty, jak ke stanovení kvalitativních indikátorů dojít, konkrétní příklady dobré praxe a další užitečné rady.

Projekt je realizován za podpory programu Erasmus +.

 

Něco více o švédské zkušenosti

A jak konkrétně s měřením kvality svých aktivit ve Švédsku začali? Na počátku si stanovili společná kritéria a jasné indikátory, které popisovaly kvalitu jejich aktivit, díky nim pak mohli průběžně měřit výsledky a současně mapovat, v kterých oblastech činností se jim daří stanovené indikátory naplňovat a kde je třeba se zlepšit. Současně jim to umožnilo prezentovat své výsledky práce.

V dnešní době systém KEKS ve Švédsku využívá mnoho organizací, model byl přejat i v dalších zemích (Slovinsko, Rumunsko), a dokonce se jím inspirovaly i jiné sektory – například síť domovů pro seniory, které v adaptované verzi plánují metodiku vyvinutou KEKS také aplikovat.

V rámci projektu jsme byli proškoleni Jonasem Agdurem ze švédské organizace KEKS, jejichž metodiku chceme převzít a adaptovat na českou a slovenskou realitu. Počítáme s úpravami dle potřeb zapojených organizací, nicméně, pro její aplikaci je třeba respektovat základní pilíře existující metodiky.