Situační analýza škol na Jihlavsku MAP III

Kategorie: Situační analýza škol na Jihlavsku MAP III

O projektu

Místní akční plánování (tedy MAP III) pro obec s rozšířenou působností (ORP) Jihlava je projekt, v rámci kterého probíhá na Jihlavsku strategické plánování v oblasti vzdělávání na další období.

Hlavním cílem projektu MAP III je aktualizovat místní akční plán rozvoje vzdělávání tak, aby odrážel skutečné potřeby žáků a škol, podpořit školy v dlouhodobém plánování, vzdělávání a inkluzi. Celkově tak pomáhá zkvalitnit vzdělávání v daném území a zvýšit jeho dopad.

Asociace neformálního vzdělávání (ANEV) byla pro spolupráci na projektu oslovena Magistrátem města Jihlava, stejně jako další partner projektu MAS Třešťsko. ANEV v projektu zajišťovala nezávislé hodnocení projektů MAP a situační analýzu škol na území ORP Jihlava. Prováděli jsme výzkum formou rozhovorů, interaktivních skupinových diskuzí, telefonických rozhovorů a ohniskových skupin. Mluvili jsme s vedením základních, mateřských škol a ZUŠ, pedagogickými pracovníky a pracovnicemi, ale i se zřizovateli škol a zástupci a zástupkyněmi dalších relevantních hráčů na poli vzdělávání na Jihlavsku, např. Pedagogicko-psychologická poradna, Speciální pedagogické centrum apod. Výsledkem jsou dvě analytické zprávy, jejichž zjištění podporuje strategické plánování na další období. Výzkum probíhal v letech 2022-2023 a mapoval období od začátku projektu MAP I do současnosti.

Projekt koordinuje statutární město Jihlava, ANEV je partnerem spolu s MAS Třešťsko. Finanční podpora plyne z programu OPVVV.

PublikaceMapování situace škol na Jihlavsku - závěrečná zpráva

Již nyní si můžete přečíst komplexní zprávu Mapování situace škol v SO ORP Jihlava, která shrnuje zásadní charakteristiky škol (základních, mateřských a ZUŠ) v území s důrazem na školy zřizované mimo Jihlavu (zpráva tak doplňuje analýzu provedenou na jihlavských školách organizací KVAS v r. 2021). V naší zprávě najdete popsané aspekty fungování škol, výzvy, kterým čelí, ale i dobrou praxi, kterou se mohou navzájem inspirovat. Formulovali jsme také konkrétní doporučení pro další návazné aktivity, která jsou relevantní pro území ORP Jihlava a zároveň některá lze využít i na národní úrovni.

K dispozici je již také finální verze Evaluační zprávy projektů MAP I – MAP III, kde naleznete popis procesu místního akčního plánování a hodnocení jeho účelnosti, dopadů a udržitelnosti v kontextu cílů projektů MAP I, II a III při zohlednění zkušeností a podnětů od zúčastněných aktérů.

 

Tým pracující na projektu

Lenka PolcerováMgr. Lenka Polcerová

Koordinátorka projektu

Vystudovala politologii na Univerzitě Hradec Králové, přičemž v diplomové práci použila pro ryze politologické téma matematickou metodu výzkumu a podílela se na vzniku publikace v oblasti mezinárodních vztahů. Zároveň má téměř dvacet let zkušeností s neformálním vzděláváním, prací s mládeží a dobrovolnictvím. Vedla mezinárodní projekty, pracovala ve státní správě, hodnotila grantové žádosti, organizovala školení a konference, podílela se na výzkumech a publikacích. Od roku 2014 je předsedkyní Asociace neformálního vzdělávání.

 

Magda Wagenknechtová SsvobodováPhDr. Magda Wagenknechtová Svobodová

Koordinátorka výzkumu

Po studiu na FF UK absolvovala mezinárodní dobrovolnický projekt (Evropská dobrovolná služba) ve Francii a od té doby se věnuje mezinárodním projektům a dobrovolnictví v oblasti Evropské dobrovolnické služby (dnes již Evropského sboru solidarity). Prošla různými rolemi – koordinovala Evropskou dobrovolnou službu (EDS) v ČR, působila jako akreditorka v ČR, koordinátorka školení a školitelka, projektová konzultantka. Od roku 2006 pracuje pro regionální centrum SALTO SEE  jako akreditorka ESC (dříve EDS), pro země jihovýchodní Evropy, západního Balkánu a od roku 2018 pro SALTO EECA, koordinující program Evropský sbor solidarity v zemích Východní Evropy a Kavkazu. Zároveň tvoří a organizuje vzdělávací aktivity pro mládež a pracovníky s mládeží na regionální, národní i mezinárodní úrovni, často zaměřených na téma mezinárodního dobrovolnictví a neformálního vzdělávání (výstupem je např. publikace ESC Galaxy). Zabývá se také tématem meziooborové a mezisektorové spolupráce v oblasti vzdělávání a práce s mládeží na mezinárodní úrovni, se zaměřením na spolupráci mezi zeměmi EU a Partnerskými regiony (EECA a SEE). Konkrétním výstupem je například dlouhodobá spolupráce s organizací PetrklíčHelp z.s. na projektu Supporting of Cross Sectorial cooperation in youth field. Kromě témat souvisejících s mezinárodním dobrovolnictvím se v Asociaci neformálního vzdělávání zabývá hodnocením kvality v práci s mládeží v projektu Youth Work Quality Focus.

 

Mgr. Jolana DočkalováJolana Dočkalová

Metodička a facilitátorka

Vzdělávání se v česko-slovenském i evropském kontextu věnuje  20 let. Zaměřuje se na osobnostní a profesní růst mladých lidí, budování kapacit neziskových organizací, škol i sociálních podniků. V současné době učí zájemce koučovacímu řemeslu v rámci akreditovaného výcviku Gestal Essence,  pro Teacher Academy školí učitele z celé Evropy ve využívání koučovacího přístupu a mentoringu. Je školitelkou akreditovaného výcviku Marker do škol, kde seznamuje učitele s metodami neformálního vzdělávání a jejich využitím v pedagogické praxi. Je mentorku na školách a metodičkou projektu Akademie Young Caritas.  Od roku 2020 spolupracuje se sítí inovativních  Scioškol na přípravě jejich nové vzdělávací koncepce. Baví ji učit se, nejlépe vzájemně,  díky svým 3 dětem se jí to daří každý den. Více o Jolaně zde a zde.

 

Bc. Monika Novosádová

Metodička a facilitátorka

Práci s mládeží a neformálnímu vzdělávání se věnuje od roku 1996. Od roku 2005 pracuje jako školitelka. Věnuje se tématům spojeným s řízením projektů a organizací, strategickým plánováním, zapojováním dobrovolníků, apod. V posledních letech se více zaměřuje na metodickou podporu pracovníků a pracovnic s mládeží z hlediska nastavování vzdělávacích aktivit, využívání různých přístupů a nástrojů včetně využití rituálů a komunitních způsobů práce. Kromě práce s mládeží se věnuje tanečně-pohybové psychoterapii, tři roky vedla terapeutickou skupinu v psychiatrické nemocnici v Bohnicích, v současnosti pracuje s individuálními klienty a klientkami. Od října 2019 studuje obor supervize ve zdravotnických a sociálních zařízeních na FHS UK.

 

Mgr. Eva Potužníková

Výzkumnice

Věnuje se pedagogickému výzkumu, v současné době především výzkumu v oblasti výsledků vzdělávání. Působí na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, kde se zaměřuje na problematiku vyhodnocování znalostních testů a využívání výsledků z testování pro zlepšování kvality vzdělávání. Externě spolupracovala s Českou školní inspekcí na mezinárodních srovnávacích výzkumech (PISA, TIMSS, PIRLS) a na projektu Komplexní systém hodnocení.

 

Mgr. Ondřej Bárta

Výzkumník

Věnuje se výzkumné a expertní práci v oblasti mládeže, zaměřuje se na témata jako je participace mládeže, neformální vzdělávání, mezinárodní mobilita, dobrovolnictví, ale věnuje se také práci s mládeží a evaluaci. Ve své práci již více než deset let používá kvalitativní, kvantitativní, ale i smíšené výzkumné designy, a má zkušenosti s prací na nejrůznějších úrovních, od lokálních a regionálních projektů, přes národní iniciativy, až po celoevropské výzkumy, které tvoří jeho hlavní pracovní náplň.

 

Mgr. Filip Kňažek

Facilitátor

Pracuje s mladými lidmi (18-30 let), pracovníky s mládeží a  univerzitními zaměstnanci z ČR i zahraničí. Neformální vzdělávání přibližuje i veřejnosti v rámci otevřených workshopů. Filip se specializuje na témata efektivní komunikace, zvládání stresu a všímavosti (mindfulness). Tato témata rovněž lektoruje za využití neformálního vzdělávání na Masarykově univerzitě (MU) v Brně. V rámci svého Ph.D. studia se snaží o zakomponování metod neformálního vzdělávání do vzdělávání budoucích farmaceutů.

 

Mgr. Filip Gábor

Facilitátor

Pracuje s mládežou a pracovníkmi s mládežou. V oblasti neformálneho vzdelávania sa pohybuje cca 10 rokov. Špecializuje sa na inovácie vo vzdelávaní, game-based learning a interkultúrne vzdelávanie. Školí na voľnej nohe po celej Európe a na južnom Kaukaze, v rámci svojho pôsobenia ako školiteľ pre Dům zahraniční spolupráce pracuje s dobrovoľníkmi, ktorí prichádzajú do ČR v rámci vzdelávacích programov EÚ.