MAP III – Situační analýza škol na Jihlavsku

MAP III – Situační analýza škol na Jihlavsku

Místní akční plánování (tedy MAP III) pro obec s rozšířenou působností (ORP) Jihlava je projekt, v rámci kterého probíhá na Jihlavsku strategické plánování v oblasti vzdělávání na další období.

Hlavním cílem projektu MAP III je aktualizovat místní akční plán rozvoje vzdělávání tak, aby odrážel skutečné potřeby žáků a škol, podpořit školy v dlouhodobém plánování, vzdělávání a inkluzi.

V první etapě se MAP III zaměřuje na sbírání dat o situaci žáků a škol. Na tuto etapu pak naváže tvorba místního akčního plánu na další období, který bude vycházet ze zjištěné situace a bude podkladem pro realizaci konkrétních aktivit na zlepšení kvality vzdělávání v navazujícím projektu MAP IV. 

Asociace neformálního vzdělávání (ANEV) v projektu zajišťuje nezávislé hodnocení projektů MAP a situační analýzu škol na území ORP Jihlava. Provádíme výzkum formou rozhovorů, interaktivních skupinových diskuzí, telefonických rozhovorů a ohniskových skupin. Mluvit plánujeme s vedením škol, pedagogickými pracovníky, ale i se zřizovateli škol. Výsledkem budou analytické zprávy, jejichž zjištění podpoří strategické plánování na další období. Výzkum probíhá v letech 2022-2023 a mapuje období od r. 2017 (začátek MAP I) do současnosti.

Projekt koordinuje statutární město Jihlava, ANEV je partnerem spolu s MAS Třešťsko. Finanční podpora plyne z programu OPVVV.

 

Tým pracující na projektu:

Lenka PolcerováMgr. Lenka Polcerová

Koordinátorka projektu

Vystudovala politologii na Univerzitě Hradec Králové, přičemž v diplomové práci použila pro ryze politologické téma matematickou metodu výzkumu a podílela se na vzniku publikace v oblasti mezinárodních vztahů. Zároveň má téměř dvacet let zkušeností s neformálním vzděláváním, prací s mládeží a dobrovolnictvím. Vedla mezinárodní projekty, pracovala ve státní správě, hodnotila grantové žádosti, organizovala školení a konference, podílela se na výzkumech a publikacích. Od roku 2014 je předsedkyní Asociace neformálního vzdělávání.

 

Magda Wagenknechtová SsvobodováPhDr. Magda Wagenknechtová Svobodová

Koordinátorka výzkumu

Po studiu na FF UK absolvovala mezinárodní dobrovolnický projekt (Evropská dobrovolná služba) ve Francii a od té doby se věnuje mezinárodním projektům a dobrovolnictví v oblasti Evropské dobrovolnické služby (dnes již Evropského sboru solidarity). Prošla různými rolemi – koordinovala Evropskou dobrovolnou službu (EDS) v ČR, působilo jako akreditorka v ČR, koordinátorka školení a školitelka, projektová konzultantka. Od roku 2006 pracuje pro regionální centra SALTO jako akreditorka EDS/ESS pro země jihovýchodní Evropy, západního Balkánu a východní Evropy. Zároveň tvoří a organizuje vzdělávací aktivity pro mládež a pracovníky s mládeží na regionální, národní i mezinárodní úrovni, často zaměřených na téma mezinárodního dobrovolnictví a neformálního vzdělávání (výstupem je např. publikace ESC Galaxy). Kromě témat souvisejících s mezinárodním dobrovolnictvím se v Asociaci neformálního vzdělávání zabývá hodnocením kvality v práci s mládeží v projektu Youth Work Quality Focus.

 

Mgr. Jolana DočkalováJolana Dočkalová

Metodička a facilitátorka

Vzdělávání se v česko-slovenském i evropském kontextu věnuje  20 let. Zaměřuje se na osobnostní a profesní růst mladých lidí, budování kapacit neziskových organizací, škol i sociálních podniků. V současné době učí zájemce koučovacímu řemeslu v rámci akreditovaného výcviku Gestal Essence,  pro Teacher Academy školí učitele z celé Evropy ve využívání koučovacího přístupu a mentoringu. Je školitelkou akreditovaného výcviku Marker do škol, kde seznamuje učitele s metodami neformálního vzdělávání a jejich využitím v pedagogické praxi. Je mentorku na školách a metodičkou projektu Akademie Young Caritas.  Od roku 2020 spolupracuje se sítí inovativních  Scioškol na přípravě jejich nové vzdělávací koncepce. Baví ji učit se, nejlépe vzájemně,  díky svým 3 dětem se jí to daří každý den. Více o Jolaně zde a zde.

 

Bc. Monika Novosádová

Metodička a facilitátorka

Práci s mládeží a neformálnímu vzdělávání se věnuje od roku 1996. Od roku 2005 pracuje jako školitelka. Věnuje se tématům spojeným s řízením projektů a organizací, strategickým plánováním, zapojováním dobrovolníků, apod. V posledních letech se více zaměřuje na metodickou podporu pracovníků a pracovnic s mládeží z hlediska nastavování vzdělávacích aktivit, využívání různých přístupů a nástrojů včetně využití rituálů a komunitních způsobů práce. Kromě práce s mládeží se věnuje tanečně-pohybové psychoterapii, tři roky vedla terapeutickou skupinu v psychiatrické nemocnici v Bohnicích, v současnosti pracuje s individuálními klienty a klientkami. Od října 2019 studuje obor supervize ve zdravotnických a sociálních zařízeních na FHS UK.

 

Mgr. Eva Potužníková

Výzkumnice

Věnuje se pedagogickému výzkumu, v současné době především výzkumu v oblasti výsledků vzdělávání. Působí na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, kde se zaměřuje na problematiku vyhodnocování znalostních testů a využívání výsledků z testování pro zlepšování kvality vzdělávání. Externě spolupracovala s Českou školní inspekcí na mezinárodních srovnávacích výzkumech (PISA, TIMSS, PIRLS) a na projektu Komplexní systém hodnocení.

 

Mgr. Ondřej Bárta

Výzkumník

Věnuje se výzkumné a expertní práci v oblasti mládeže, zaměřuje se na témata jako je participace mládeže, neformální vzdělávání, mezinárodní mobilita, dobrovolnictví, ale věnuje se také práci s mládeží a evaluaci. Ve své práci již více než deset let používá kvalitativní, kvantitativní, ale i smíšené výzkumné designy, a má zkušenosti s prací na nejrůznějších úrovních, od lokálních a regionálních projektů, přes národní iniciativy, až po celoevropské výzkumy, které tvoří jeho hlavní pracovní náplň.

 

Mgr. Filip Kňažek

Facilitátor

Pracuje s mladými lidmi (18-30 let), pracovníky s mládeží a  univerzitními zaměstnanci z ČR i zahraničí. Neformální vzdělávání přibližuje i veřejnosti v rámci otevřených workshopů. Filip se specializuje na témata efektivní komunikace, zvládání stresu a všímavosti (mindfulness). Tato témata rovněž lektoruje za využití neformálního vzdělávání na Masarykově univerzitě (MU) v Brně. V rámci svého Ph.D. studia se snaží o zakomponování metod neformálního vzdělávání do vzdělávání budoucích farmaceutů.

 

Mgr. Filip Gábor

Facilitátor

Pracuje s mládežou a pracovníkmi s mládežou. V oblasti neformálneho vzdelávania sa pohybuje cca 10 rokov. Špecializuje sa na inovácie vo vzdelávaní, game-based learning a interkultúrne vzdelávanie. Školí na voľnej nohe po celej Európe a na južnom Kaukaze, v rámci svojho pôsobenia ako školiteľ pre Dům zahraniční spolupráce pracuje s dobrovoľníkmi, ktorí prichádzajú do ČR v rámci vzdelávacích programov EÚ.